PATENT

 

Patenty se udělují na vynálezy, které jsou ve srovnání se světovým stavem techniky nové, jsou výsledkem vynálezecké činnosti a jsou průmyslově využitelné.

Patentovat lze nové výrobky a technologie, chemicky vyrobené látky, léčiva, průmyslové produkční mikroorganismy, jakož i biotechnologické postupy a produkty získané jejich pomocí.

Patentovat nelze objevy nebo vědecké teorie, programy pro počítače, metody provádění duševní nebo obchodní činnosti, nové odrůdy rostlin a plemena zvířat a způsoby léčení lidí a zvířat.

Patent platí jen v zemi, kde byl udělen. Zahraniční ochrana vynálezu se zajišťuje patentem uděleným v příslušné zemi národní přihláškou, mezinárodní patentovou přihláškou (PCT) nebo Evropským patentem. Země EU určené v přihlášce PCT se mohou vydělit do samostatné přihlášky evropského patentu — EuroPCT. Patent platí 20 let od data podání přihlášky a dává jeho majiteli výhradní právo s ním nakládat. Právo k využívání patentu lze poskytnout licenční smlouvou.

Pouze pro léčiva a přípravky na ochranu rostlin lze prodloužit dobu platnosti patentu dodatkovým ochranným osvědčením (SPC), a to o dobu, která byla potřebná k jeho schválení státními orgány, maximálně však o 5 let.

Prioritu řešení (Přednost podle data podání přihlášky) je možné u zahraniční přihlášky uplatnit do 12 měsíců od data podání prioritní přihlášky.