OCHRANNÁ ZNÁMKA

 

Ochrannou známkou je označení schopné grafického znázornění, tvořené zejména slovy, písmeny, číslicemi, barvou, kresbou nebo tvarem výrobku či jeho obalu, určené k rozlišení výrobků nebo služeb, které je způsobilé rozlišit výrobky nebo služby stejného druhu pocházející od jiného podnikatelského subjektu. Majitel ochranné známky, počínaje dnem jejího zápisu do rejstříku ochranných známek, má výlučné právo užívat ochrannou známku ve spojení s výrobky nebo službami, pro něž je chráněna, spolu se značkou ®.

Délka platnosti zapsané ochranné známky je 10 let od data přihlášení ochranné známky a lze ji neomezeně prodlužovat obnovou zápisu vždy na dalších 10 let.

Ochranu označení v zahraničí lze zajistit jejím národním zápisem v příslušné zemi. V EU lze zajistit ochranu označení ochrannou známkou EU (EUTM) o jejíž zápis se žádá u  Úřadu Evropské unie pro duševní vlastnictví (EUIPO) v Alicante. Ochranná známka EU má stejné účinky v celé EU: může být zapsána, převedena, opuštěna, zrušena nebo být prohlášena neplatnou a její užívání může být zakázáno pouze pro území celé EU. Užívání EUTM v jedné ze zemí EU se pokládá za užívání v celé EU.

Ochrannou známku lze přihlásit i mezinárodní cestou do většiny zemí světa, jednou přihláškou u Mezinárodního úřadu Světové organizace duševního vlastnictví (WIPO) v Ženevě na základě tzv. Madridské dohody, případně Protokolu k ní.

Prioritu ochranné známky (Přednost podle data podání přihlášky) lze v zahraniční přihlášce uplatnit do 6 měsíců od podání prioritní přihlášky.