Fond nabízí pomoc malým a středním podnikům usazeným v Evropské unii. MSP mohou žádat o poukazy, které jim umožní částečné proplacení vynaložených správních poplatků na přihlášku ochranné známky, průmyslového vzoru, vynálezu.

 

 

V případě ochranných známek a průmyslových vzorů:

  • Proplacení 75 % výše správních poplatků za přihlášku ochranné známky EU a/nebo průmyslového vzoru, příplatků za třídu a poplatků za průzkum, zápis, zveřejnění a odklad zveřejnění.
  • Proplacení 75 % výše poplatků za národní a regionální přihlášku ochranné známky a/nebo průmyslového vzoru, příplatků za třídu a poplatků za průzkum, zápis, zveřejnění a odklad zveřejnění.
  • Proplacení 50 % výše poplatků za základní přihlášku ochranné známky a/nebo průmyslového vzoru, určovacích poplatků a následných určovacích poplatků mimo EU. Vyloučeny jsou určovací poplatky mající původ v zemích EU a poplatky, které účtuje úřad původu.

Poukaz na ochrannou známku a průmyslový vzor činí maximálně 1 000 EUR

 

 

V případě patentů:

  • Proplacení 75 % nákladů na poplatky za vyhotovení „Rešeršní zprávy o stavu techniky“. Tato zpráva, která předchází podání patentové přihlášky, má celosvětový záběr a musí být vypracována vnitrostátním úřadem duševního vlastnictví jednoho z členských států EU.
  • Proplacení 75 % nákladů na poplatky ve fázi před udělením patentu (nákladů na podání, rešerši a průzkum), poplatky za udělení patentu a za zveřejnění, pokud jde o ochranu v členském státě EU.
  • Proplacení 75 % nákladů na poplatky za podání a rešerši v případě evropských patentů přihlášených u Evropského patentového úřadu (EPO). Veškeré další poplatky za evropský patent jsou vyloučeny.

Poukaz na patent činí maximálně 1 500 EUR

 

 

Žádost mohou podat vlastníci, pověření zaměstnanci nebo externí zástupci.

 

Požadované doklady k žádosti o poukaz:

  • Pokud žádost o podporu z Fondu pro malé a střední podniky podává externí zástupce jednající jménem žádající společnosti, je třeba při vyplňování formuláře žádosti o podporu z Fondu pro malé a střední podniky předložit "čestné prohlášení" (vzor), řádně podepsané oběma stranami. Tento dokument musí být podepsán oprávněným členem MSP (majitelem, generálním ředitelem, výkonným ředitelem atd.), který dává externímu zástupci právo jednat za společnost.
  • Musíte mít bankovní údaje společnosti spolu s výpisem z účtu vydaným bankou, kde jsou uvedeny tyto údaje: název banky a logo pro identifikaci zdroje dokumentu, název společnosti jako majitele účtu, celé číslo IBAN s kódem země a kód BIC/SWIFT.
  • Musíte mít osvědčení o DPH/DIČ společnosti vydané příslušným vnitrostátním orgánem. Daňové číslo a název společnosti uvedené ve formuláři žádosti o grant z Fondu pro MSP se musí shodovat s údaji v osvědčení.

O grant z Fondu pro MSP nemůžete zažádat, pokud jste již na stejnou činnost nebo její část obdrželi finanční prostředky z EU.

 

 

Nejprve je třeba podat žádost o poukaz s příslušnými doklady na úřad EUIPO a po obdržení kladného rozhodnutí o udělení grantu je možné podat přihlášku ochranné známky, průmyslového vzoru či patentu.

Po úhradě správních poplatků v plné výši se žádá o proplacení dané výše správních poplatků na účet MSP.

 

 

Více na https://www.euipo.europa.eu/cs/discover-ip/sme-fund/overview

či u patentového zástupce.